Bộ sưu tập: Hệ thống 3500

Hệ thống giám sát máy móc dòng Bently Nevada 3500 cung cấp khả năng giám sát trực tuyến, liên tục phù hợp cho các ứng dụng giám sát tình trạng tài sản và bảo vệ máy móc. Nó đại diện cho hệ thống có khả năng và linh hoạt nhất của chúng tôi trong thiết kế dựa trên giá đỡ truyền thống và cung cấp nhiều tính năng cũng như lợi thế không có trong các hệ thống khác.

Thẻ Hệ thống giám sát dòng Bently Nevada 3500 không tương thích ngược với hệ thống Giám sát 3300. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thông tin về các lựa chọn thay thế, vui lòng gọi cho chúng tôi.