Bộ sưu tập: TPS Honeywell

Hệ thống Honeywell TPS (Giải pháp tổng thể) là sự phát triển của hệ thống TDC 3000X (hiện được gọi là Mạng TPS) và bao gồm tất cả các khả năng của hệ thống đó cũng như
nhiều khả năng mới. Các thành phần TPS, chẳng hạn như giao diện con người và
nền tảng ứng dụng, được mô tả ở đây, cũng như cách tiếp cận thống nhất và nhất quán
để truy cập dữ liệu và quản lý tài nguyên hệ thống.

Không tìm thấy sản phẩm
Sử dụng ít bộ lọc hơn hoặc xóa tất cả